Regulamin sklepu

z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„IZIPAK24”

 

I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„IZIPAK24”

 

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – IZIPAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Chwaszczynie przy ul. Gdyńskiej 42, 80-209 Chwaszczyno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590796, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Regon: 363226645, NIP: 5892020568;

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.izipak24.pl,  za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towar;

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument);

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę;

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu;

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient posiadający konto użytkownika, może złożyć ofertę nabycia Towaru dostępnego w Sklepie.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.izipak24.pl.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych i obejmują podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen lub wycofania Towarów ze sprzedaży. Zmiana ceny nie dotyczy Towarów, które zostały już zamówione przez Klienta.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku "AKCEPTUJĘ" na stronie internetowej.
 2. W celu złożenia zamówienia, Klient zostanie poproszony o zarejestrowanie się i utworzenie konta. Aby to zrobić należy: podać hasło i dane osobowe, w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres korespondencji oraz adres e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Warunkiem dokonania zakupu jest złożenie przez klienta Zamówienia (oferty), co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia, wraz z akceptacją warunków zawartych w formularzu. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane, jako nie stanowiące oferty.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 w dni robocze oraz w soboty, w niedziele, święta państwowe i dni wolne od pracy, będą rozpatrywane w godzinach porannych następnego dnia roboczego.
 5. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail. Powyższe potwierdzenie stanowi o przyjęciu oferty i akceptacji zakupu Towaru zamówionego w Sklepie.
 6. W przypadku niepotwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia w terminie 72 godzin od chwili jego złożenia za pośrednictwem Sklepu, uważa się iż oferta nie została przyjęta i umowa sprzedaży nie doszła do skutku.
 7. Klient może anulować Zamówienia (cofnąć ofertę) bez konieczności ponoszenia żadnych kosztów do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 8. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone Zamówienie.
 9. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu – tj. w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.
 10. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia w następujących przypadkach: (1) jeżeli istnieje błąd w cenie lub opisie Towaru po złożeniu zamówienia, (2) jeżeli płatność zostanie odrzucona, (3) jeżeli aktualnie nie ma zamówionego Towaru na stanie, (4) jeżeli adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia jest błędny.
 11. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia, jeżeli cena za Towar została już zapłacona przez Klienta, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 12. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 13. Za zakupione Towary Sprzedawca wystawia faktury VAT lub paragony. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu wystawcy. W przypadku  konieczności zamieszczenia na fakturze danych innych niż na Formularzu Zamówienia Klient ma obowiązek wcześniejszego poinformowania o tym Sprzedawcy.

 

IV. Dostawa i czas realizacji zamówienia

 

 1. Szacowany termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Towaru w magazynie Sprzedawcy, wskazanego przez Klienta adresu dostawy oraz uwarunkowany jest od terminu zapłaty ceny przez Klienta.  Szacowany  termin dostawy wynosi 24-48 godzin od daty zapłaty ceny przez Klienta (uznania rachunku bankowego Sprzedawcy).
 2. Sprzedawca dostarcza Towary wyłączanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Przedsiębiorstwa Kurierskiego DPD lub Pekaes, w zależności od gabarytów paczki.
 4. Wraz z zamówionym Towarem Sprzedawca dostarcza Klientowi informacje i dokumenty niezbędne do skorzystania przez Klienta z gwarancji na zakupiony Towar.
 5. Klient może być zobowiązany do zapłaty dodatkowych kosztów dostawy, jeżeli w wyniku okoliczności pozostających po stronie Klient nie było możliwe dostarczenie zamówionego Towaru. Okolicznościami opisanymi powyżej są: (1) nieobecność Klienta lub innego podmiotu uprawnionego do odbioru towaru pod wskazanym przez Klienta adresem dostawy w dniu dostawy, (2) zmiana adresu dostawy Towaru przez Klienta już po wysłaniu Towaru Sprzedawcę (3) wskazanie przez Klienta szczególnych okoliczności dostawy, które są niemożliwe do spełnienia przez Sprzedawcę. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca poinformuje Konsumenta konieczności poniesienia dodatkowych kosztów dostawy, przy czym w takiej sytuacji Konsument ma prawo do rezygnacji z Zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami dostawy może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 

 

V. Formy płatności

 

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w mBank S.A. o numerze 29 1140 1153 0000 5593 4200 1001 - Towar wysyłany jest po wpłynięciu należności na konto.
 2. gotówką u kuriera przy odbiorze.
 3. gotówka przy odbiorze osobistym.
 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku umowa sprzedaży dotycząca Towaru wygasa i Zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego Zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 

VI. Reklamacje

 

 1. Wszystkie zakupione Towary objęte są 12-miesięcznym okresem ochrony gwarancyjnej producenta Towaru. Wraz z Towarem Sprzedawca przekazuje Klientowi kartę gwarancyjną.
 2. Podczas dostawy klientowi przysługuje prawo do oględzin otrzymanej przesyłki przez 10 minut w obecności kuriera bez konieczności zdejmowania oryginalnego opakowania.
 3. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu mogą być zgłaszane tylko w momencie odbioru Towaru, w obecności kuriera. Warunkiem uznania takiej reklamacji jest spisanie protokołu reklamacyjnego z kurierem. W przypadku pozostałych reklamacji Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@izipak24.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu  (58) 554-10-43.
 4. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawca Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar na adres Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu tego Towaru do Sprzedawcy i opisem reklamacji.
 6. Klient dołoży wszelkich starań, aby wszystkie Towary pakowane do zwrotu były wyraźnie opisane poprzez wskazanie imienia i nazwiska lub nazwy Klienta, adresu korespondencyjnego Sprzedawcy oraz Klienta, dopisku ZWROT, a także numeru zamówienia. Ponadto Klienta powinien upewnić się, że Towary, które Klient zwraca, są zapakowane w oryginalne opakowanie oraz w taki sposób, aby chronić je przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem podczas transportu.  Wszelkie koszty dostawy Towarów zwróconych na podstawie gwarancji przez Klienta ponosi Sprzedawca
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana Towary, usunięcia wady Towary lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
 8. Klient nabywający Towar od Sprzedawcy w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do ceny Towaru objętego reklamacją.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres siedziby Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.


VIII. Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest IZIPAK sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Chwaszczynie przy ul. Gdyńskiej 42, 80-209 Chwaszczyno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590796, Regon: 363226645, NIP: 5892020568.
 3. Dane osobowe pozyskane przez administratora przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), gdy przetwarzanie danych będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c RODO), gdy będzie to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora jak np. windykacji lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO), jak również wtedy gdy osoba której dane dotyczą udzieli zgody na przetwarzanie jej danych w celu wyraźnie określonym w treści udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcami pozyskanych przez administratora danych osobowych mogą być banki, firmy kurierskie lub ubezpieczyciele.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania obowiązków ustawowych, upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż 10 lat, lub do czasu odwołania udzielonej zgody.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zaś jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego o art. 6 ust 1 lit. e i f RODO, w szczególności w celach marketingowych.
 9. Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek zawarcia umowy i wykonania przez administratora obowiązków ustawowych.
 11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 


IX. Postanowienia dodatkowe

 

Sprzedawca informuje, iż korzystając z zamówionych w Sklepie Towarów należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Nie przechowywać w niskiej temperaturze lub w sposób, który by spowodował trwałe uszkodzenie Towarów.
 2. Nie narażać na działanie wilgoci, która stale pogarsza funkcjonalność Towarów.
 3. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury lub ognia powodujące uszkodzenia.
 4. Nie dokonywać nieautoryzowanych napraw Towarów Sprzedawcy.

 

X. Siła wyższa

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy, jeżeli będzie ono wynikiem wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, którego nie można było przewidzieć, oraz któremu każda ze stron nie może się przeciwstawić, w szczególności gwałtowne zjawiska atmosferyczne (nawałnice, huragany, powodzie), pożary, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej, zamieszki lub strajki o charakterze powszechnym, działania zbrojne lub stan wojenny, masowe, długotrwałe i powszechne przerwy w dostawach  mediów, epidemie, stany nadzwyczajne, stany zagrożenia epidemicznego, kwarantanny lub inne niezależne od Stron utrudnienia w realizacji Umowy. Strony ustalają, iż za działalnie wyłączające odpowiedzialność Stron za niewykonanie umowy uznają również wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności u zagranicznych dostawców Sprzedawcy.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 4. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do

Regulaminu sklepu internetowego IZIPAK24

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

IZIPAK sp. z o.o. Sp. k.

ul. Gdyńska 42

80-209 Chwaszczyno

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od Umowy sprzedaży towaru pod nazwą ……………………………  objętego zamówieniem nr ……………………. zawartej z IZIPAK sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chwaszczynie za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem: www.izipak24.pl

 

 

Data zawarcia Umowy:                          ……………………………….

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):          ………………………………

 

 

Adres konsumenta(-ów):                        …………………………….…

 

 

Podpis konsumenta(-ów):                      ……………………………….

 

 

Data,                                                   ………………………………